Lịch công tác tuần Trường THPT Nguyễn Huệ
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:30/5/2022 đến ngày:5/6/2022 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 30/57h00: Dạy luyện thi TNTHPT 2022 theo TKB
(Toán 1-T1,2; Toán 2-T3,4)
13h45: Dạy luyện thi TNTHPT 2022 theo TKB
(Sử 1,2:T2,3; Sử 3-T4,5)
Ba 31/57h00: Dạy luyện thi TNTHPT 2022 theo TKB
(Anh 1-T1,2; Anh 2-T3,4)
13h45: Dạy luyện thi TNTHPT 2022 theo TKB
(Địa 1:T2,3; Địa 2-T4,5)
Tư 1/67h00: Dạy luyện thi TNTHPT 2022 theo TKB
(Ngữ văn: T1, 2)
9h00: Họp xét Hs khuyết tật miễn thi TN THPT 2022 (T. Phúc, T. Ánh, TKHĐ, cô Vương, cô Trang-CNTT).
14h30: Họp Đảng ủy
Năm 2/67h00: Dạy luyện thi TNTHPT 2022 theo TKB
(Toán 1-T1,2; Toán 2-T3,4)
13h45: Dạy luyện thi TNTHPT 2022 theo TKB
(Sử 1,2:T2,3; Sử 3-T4,5)
Sáu 3/67h00: Dạy luyện thi TNTHPT 2022 theo TKB
(Anh 1-T1,2; Anh 2-T3,4)
13h45: Dạy luyện thi TNTHPT 2022 theo TKB
(Địa 1:T2,3; Địa 2-T4,5)
Bảy 4/67h00: Dạy luyện thi TNTHPT 2022 theo TKB
(Ngữ văn: T1, 2)
CN 5/6